Revisionsudvalg

LR Realkredit har etableret et revisionsudvalg, som har til opgave at:

    • underrette det samlede øverste ledelsesorgan om resultatet af den lovpligtige revision, herunder regnskabsaflæggelsesprocessen,
    • overvåge regnskabsaflæggelsesprocessen og fremsætte henstillinger eller forslag til at sikre integriteten,
    • overvåge, om virksomhedens interne kontrolsystem og risikostyringssystemer fungerer effektivt med hensyn til regnskabsaflæggelsen i virksomheden, uden at krænke dens uafhængighed,
    • overvåge den lovpligtige revision af årsregnskabet m.v., idet der tages hensyn til resultatet af seneste kvalitetskontrol af revisionsvirksomheden,
    • kontrollere og overvåge revisors uafhængighed og godkende revisors levering af andre ydelser end revision, sikre overholdelse af 70%-gap m.v., og
    • være ansvarlig for proceduren for udvælgelse og indstilling af revisor til valg.

Samtlige medlemmer har kvalifikationer inden for regnskabsvæsen og revision, og medlemmerne har samlet set kompetencer af relevans for realkreditsektoren.