Fakta om låneforløb

Sådan får I et lån i LR Realkredit

Låneansøgeren eller ansøgerens pengeinstitut sender en låneanmodning til LR Realkredit vedlagt relevant materiale.

Vurdering

Efter en gennemgang af det fremsendte materiale foretager LR Realkredits vurderingssagkyndige en værdiansættelse af pantet.

Behandlingen af lånesagen

Når værdiansættelsen fra den vurderingssagkyndige foreligger, behandler vi lånesagen. Et led i dette er, at sagen eventuelt forelægges LR Realkredits bestyrelse til godkendelse.

Lånetilbud

Hvis direktionen eller bestyrelsen godkender låneindstillingen, sender LR Realkredit et lånetilbud med de konkrete vilkår – og evt. pantebrev – til låntager og/eller låntagers pengeinstitut.

Pantebrev

Pantebrevet sendes efter ønske enten til låntager eller dennes pengeinstitut. Sammen med låntager skal banken herefter sørge for at få pantebrevet tinglyst, så det kan foreligge i anmærkningsfri stand. Eventuelt skal der indhentes rykningspåtegning fra efterstående panthavere.

Udbetaling

Lånet kan udbetales, når LR Realkredit modtager tinglyst, anmærkningsfrit pantebrev – og de øvrige vilkår i lånetilbuddet er opfyldt.

Det er dog muligt at få lånet udbetalt tidligere, hvis låntagers pengeinstitut garanterer, at LR Realkredit modtager tinglyst, anmærkningsfrit pantebrev, og at vilkårene i lånetilbuddet bliver opfyldt.

Tidsforbrug

Fra LR Realkredit modtager låneansøgningen og indtil lånet er udbetalt kan der gå alt fra en uge til mere end et år, fordi det naturligvis tager tid at opføre byggeri, og hvor byggeriet typisk realkreditfinansieres når det er færdigopført.

Hvis materialet i låneansøgningen er fyldestgørende og låntagers pengeinstitut er parat til at garantere opfyldelsen af lånevilkårene – herunder for fremsendelse af anmærkningsfrit tinglyst pantebrev, kan lånesagen og udbetalingen af lånet i bedste fald klares på ca. en uge.

Skal der gennemføres investeringer, før lånet kan udbetales, vil der ofte gå betydeligt længere tid, før lånesagen kan afsluttes. I forbindelse med investeringssager er det ikke ualmindeligt, at der – fra LR Realkredit modtager låneansøgning i forbindelse med overvejelserne om at gennemføre et givet projektet og indtil lånet kommer til udbetaling – kan gå op til et år.

Realkreditspecialist

En låntager i LR Realkredit kan frit vælge mellem kontantlån og obligationslån. Afdragsperioden er op til 30 år.

Når man som LR Realkredit ønsker at være specialist, kræver det, at man begrænser sig. Derfor har vi valgt ikke at tilbyde lån til ejerboliger, erhvervsbyggeri og jordbrugsejendomme. På disse områder er andre store långiver aktive.

Som alle realkreditinstitutter er LR Realkredit underlagt realkreditloven. Det betyder bl.a., at der stilles visse krav, når vi skal give lån.

Vigtigst er, at lånet skal ydes med pantesikkerhed i fast ejendom på grundlag af ejendommens værdi.